Jejoo

Dans la même rubrique

Avy niteraka : Ny atao mba hahafisaka ny kibo …

03/10/2018

Fikambanan’ny tavy, fihoaran’ny hoditra, ary hozatra niitatra nandritra ny vohoka, no mampibontsina ny kibon’ny vehivavy avy niteraka. Mahatonga ny endrik’ilay kibo ho toy ireny mbola mitondra zaza ireny foana izany, raha tazanina.

 Lire la suite...

Reny tokan-tena : Ahoana no handrindrana ny fiainana ?

28/08/2018

Ny ray sy reny no mifameno miara-mitaiza ny zanaka, raha ny tokony ho izy. Noho ny antony maro samihafa anefa, dia mety voatery hitaiza irery ny ankizy ny reny. Ahoana ary no handaminana ny fiainana andavanandro sy hamitana an’izay adidy izay raha toa ka tokan-tena ilay reny ?

 Lire la suite...

Ireo fomba hanosehana ny fihetsehan-jaza

25/08/2018

Rehefa manakaiky ny daty vinavinaina hahaterahan’ny vehivavy mitondra vohoka, dia efa mihainohaino sy miandry ny fihetsehan-jaza izy. Raha toa aza ka dify izany daty izany dia tsy maintsy manatona mpitsabo. Ho an’ireo vehivavy fahiny, miandry ny andro hahaterahana dia ireto no fomba ataony hanafainganana ny fahatongavan’ny zaza, raha sendra tara izany…

 Lire la suite...

Hitondra zazakely any an-dranomasina : aza adino ireto kojakoja ireto …

24/08/2018

Rehefa vanim-potoan’ny fialan-tsasatra toy izao dia misafidy ny ho any an-dranomasina ny ankamaroan’ny olona. Anisan’ny tena entina makarivotra any ny ankizy madinika.

 Lire la suite...

“Sirop” natoraly ho an’ireo zaza mikoha-dava

07/08/2018

Manelingelina ny ankizikely sady tsy mampahazo aina azy ireo ny kohaka. Raha maina ny kohaka dia mila hamaky tratra sady manelingelina be mihitsy. Raha masaka indray anefa ilay izy dia mandrirotra sy manentsina ireo taova.

 Lire la suite...

Mila fahaizana ny manasa akanjon-jazakely

31/07/2018

Tsy mitovy amin’ny fanadiovana lamba lehibe ny fanalana ny loto amin’ny akanjon-jazakely, na tasy avy amin’ny ronono izany, na avy amin’ny sakafo voapotsitra, na ivy…

 Lire la suite...

Ireo tombontsoa sy voka-dratsin’ny « tétine »

24/07/2018

Mampitony ny zazakely ary mampandry saina azy, ireny “tétine” fanao eo am-bavany ireny, rehefa tena zatra izy. Ao Frantsa manokana dia ny 70%-n’ny zaza no miondana “tétine”. Tahaka ny zavatra rehetra anefa dia misy voka-dratsiny koa izy ireny. Mialohan’ny hanomezana azy ho an’ny zazakely, noho izany, dia mila mamantatra ny tombontsoa sy ny voka-dratsy azo avy amin’ny “tétine” ny ray aman-dreny.

 Lire la suite...

Maman

Renymampinono, fantaroireto

14/08/2018

Mandritranyenim-bolanaaoaorian’nyfahaterahana no tsymaintsyomenanonon-drenytsymisyfangaronynyzazamenavava.

Mila hivononan’nyrenymialohaanefanyfanaovanaizany, mbahahatomombanatsaranyfahatongavan’ilayzazakelyvaoteraka. Misyfihetsikaataomialohan’nyfahaterahana, misyfombasyfihetsikaataokoarehefamampinono, aryindrindraindrindramilamitandrinaamin’nyzavatrahaninykoailayrenyrehefateraka.

Metyhijalyrahatsynomanina

Rahatsyniomanamialohailayreny, diasamymetyhijalyavokoa, naizyizaymampinono( vakivaky, tresaka, manaintainanyloha-nono...) nailayzaza (tsymahazosakafo, misyfihetsikatsymampahazoainaazy). Nyvahaolanaamin’izanyrehetraizanyanefa, diaamin’nyalalan’nyfampinonoanamatetikaihany. Mialohan’nyhiterahanaaza, diamiladiovinafoananyloha-nono, arysintonsintoninakoa.

Eo am-pahaterahana

Rahavaovoakarakarasyefamadionyzazadiaefaatohokaavyhatranyeo an-tratran-dreninyaryasainamisintontsintonanono, enyfanadiatsymbolamiakatraazaizany. Averimberinafoanaizanyfihetsikaizany, famampiakatravetivetynynono. Arakarakynyhanomezananonoan’ilayzazaihanykoa, no mampamokatranynonon-dreniny. Tsymahazokivysymanajanonaizanyfihetsikaizanymihitsy, mandra-pivoakan’nytenarononosymandrapialan’’ireofanaintainanasyfanelingelenanametyhiseho.

Fihetsikamanara-penitra

Rehefamanomenonoan’ilayzazakely, diatsynylohanyihanyakory no atodika any amin’nynono, faasompiranamankanyamin’nynonoavokoanyvatanymanontolo. Zarinatsikelikelyhanokatranyvavanymanoloananyloha-nonoilayzazaaryatohokaeofoana, rahatoakatsymetyhampiditraizanyaoambavanyizy, eny am-piandohana. Rehefaminonotsaraindrayizy, diajereosyarahomasotsara, mbatsyhosaron’nynononylavak’orony, saohosempotraizy.

Nysakafon’nyreny

Amin’nyankapobenydiaafakamihinananysakaforehetra, ankoatraireosakafomavesatra, indrindranyhenavoahodina, nyrenyvaotera-baosympampinono. Ezahinambahosakafovao vita, vaomafanasytsymialin’andro no hanina.Atombokaamin’nysakafomaivanaizany, rahavaoterakaarymisotroranon-javatrabetsakakoa.Isakynymihinan-kanina, diatsaroanafoanafamankanyamin’nynonon-jazaizany. Ataovybetsakanysakafo be maneziôma, kalsiômaaryvitamina C sy D aryFer.

Alikaola, sigara ,kafe

Tsymahazomisotroalikaolamihitsy, nadiakelyaza, satriamiantraikabetsakaamin’nyzazaizany. Metyhomamoizy, halemilemy, hanidinanysainy, tsyhahita tory arymetyhotarafitomboanamihitsyaza. Mifokanynonon-drenykosanysigaraarymahataranyfiakarany, rahatoakadienybevohokadiaefanifokailayreny. Afakamisotrokafekelyihany, saingytsymihoatrany 1 kaopygasy. Rahamisotrokafefoana, diametyhotaitaitrailayzaza, narahatrizaylehibeazaizy.

Maman’iPouni

 

 

 

 

 <<Retour

 

Copyright 2009 Jejoo