Jejoo

Dans la même rubrique

Fantaro ireo akora mitarika “allergie” eo amin’ny zazakely

05/02/2019

Efa betsaka ireo karazana akora fampiasa amin’ny zazakely miparitaka eo amin’ny tsena ho an’ny reny sy ny zaza eto amintsika. Hampandroana zaza, hanorana sy hanamandinanana ny hoditry ny zazakely… . Misy ihany anefa ny tsara ho fantatra, mba hiarovana ny zanakao tsy ho tratran’ny tohina avy amin’ireny karazana akora ireny.

 Lire la suite...

Coton-tige : Tsy azo ampiasaina intsony !

03/01/2019

Fitaovana madinika tsy tapaka ao an-tokantranon’ireo manana zazakely ny « coton-tige », mba hanadiovana ny sofiny na ny orony. Fantaro anefa fa tsy tsara intsony ny mampiasa azy ireny ary nanomboka tamin’iny taona 2018 iny dia efa nofoanana teny amin’ny tsena frantsay izy ireny. Inona indray izany no hasolo azy, raha izany ?

 Lire la suite...

Avy niteraka : Ny atao mba hahafisaka ny kibo …

03/10/2018

Fikambanan’ny tavy, fihoaran’ny hoditra, ary hozatra niitatra nandritra ny vohoka, no mampibontsina ny kibon’ny vehivavy avy niteraka. Mahatonga ny endrik’ilay kibo ho toy ireny mbola mitondra zaza ireny foana izany, raha tazanina.

 Lire la suite...

Reny tokan-tena : Ahoana no handrindrana ny fiainana ?

28/08/2018

Ny ray sy reny no mifameno miara-mitaiza ny zanaka, raha ny tokony ho izy. Noho ny antony maro samihafa anefa, dia mety voatery hitaiza irery ny ankizy ny reny. Ahoana ary no handaminana ny fiainana andavanandro sy hamitana an’izay adidy izay raha toa ka tokan-tena ilay reny ?

 Lire la suite...

Ireo fomba hanosehana ny fihetsehan-jaza

25/08/2018

Rehefa manakaiky ny daty vinavinaina hahaterahan’ny vehivavy mitondra vohoka, dia efa mihainohaino sy miandry ny fihetsehan-jaza izy. Raha toa aza ka dify izany daty izany dia tsy maintsy manatona mpitsabo. Ho an’ireo vehivavy fahiny, miandry ny andro hahaterahana dia ireto no fomba ataony hanafainganana ny fahatongavan’ny zaza, raha sendra tara izany…

 Lire la suite...

Hitondra zazakely any an-dranomasina : aza adino ireto kojakoja ireto …

24/08/2018

Rehefa vanim-potoan’ny fialan-tsasatra toy izao dia misafidy ny ho any an-dranomasina ny ankamaroan’ny olona. Anisan’ny tena entina makarivotra any ny ankizy madinika.

 Lire la suite...

“Sirop” natoraly ho an’ireo zaza mikoha-dava

07/08/2018

Manelingelina ny ankizikely sady tsy mampahazo aina azy ireo ny kohaka. Raha maina ny kohaka dia mila hamaky tratra sady manelingelina be mihitsy. Raha masaka indray anefa ilay izy dia mandrirotra sy manentsina ireo taova.

 Lire la suite...

Maman

Renymampinono, fantaroireto

14/08/2018

Mandritranyenim-bolanaaoaorian’nyfahaterahana no tsymaintsyomenanonon-drenytsymisyfangaronynyzazamenavava.

Mila hivononan’nyrenymialohaanefanyfanaovanaizany, mbahahatomombanatsaranyfahatongavan’ilayzazakelyvaoteraka. Misyfihetsikaataomialohan’nyfahaterahana, misyfombasyfihetsikaataokoarehefamampinono, aryindrindraindrindramilamitandrinaamin’nyzavatrahaninykoailayrenyrehefateraka.

Metyhijalyrahatsynomanina

Rahatsyniomanamialohailayreny, diasamymetyhijalyavokoa, naizyizaymampinono( vakivaky, tresaka, manaintainanyloha-nono...) nailayzaza (tsymahazosakafo, misyfihetsikatsymampahazoainaazy). Nyvahaolanaamin’izanyrehetraizanyanefa, diaamin’nyalalan’nyfampinonoanamatetikaihany. Mialohan’nyhiterahanaaza, diamiladiovinafoananyloha-nono, arysintonsintoninakoa.

Eo am-pahaterahana

Rahavaovoakarakarasyefamadionyzazadiaefaatohokaavyhatranyeo an-tratran-dreninyaryasainamisintontsintonanono, enyfanadiatsymbolamiakatraazaizany. Averimberinafoanaizanyfihetsikaizany, famampiakatravetivetynynono. Arakarakynyhanomezananonoan’ilayzazaihanykoa, no mampamokatranynonon-dreniny. Tsymahazokivysymanajanonaizanyfihetsikaizanymihitsy, mandra-pivoakan’nytenarononosymandrapialan’’ireofanaintainanasyfanelingelenanametyhiseho.

Fihetsikamanara-penitra

Rehefamanomenonoan’ilayzazakely, diatsynylohanyihanyakory no atodika any amin’nynono, faasompiranamankanyamin’nynonoavokoanyvatanymanontolo. Zarinatsikelikelyhanokatranyvavanymanoloananyloha-nonoilayzazaaryatohokaeofoana, rahatoakatsymetyhampiditraizanyaoambavanyizy, eny am-piandohana. Rehefaminonotsaraindrayizy, diajereosyarahomasotsara, mbatsyhosaron’nynononylavak’orony, saohosempotraizy.

Nysakafon’nyreny

Amin’nyankapobenydiaafakamihinananysakaforehetra, ankoatraireosakafomavesatra, indrindranyhenavoahodina, nyrenyvaotera-baosympampinono. Ezahinambahosakafovao vita, vaomafanasytsymialin’andro no hanina.Atombokaamin’nysakafomaivanaizany, rahavaoterakaarymisotroranon-javatrabetsakakoa.Isakynymihinan-kanina, diatsaroanafoanafamankanyamin’nynonon-jazaizany. Ataovybetsakanysakafo be maneziôma, kalsiômaaryvitamina C sy D aryFer.

Alikaola, sigara ,kafe

Tsymahazomisotroalikaolamihitsy, nadiakelyaza, satriamiantraikabetsakaamin’nyzazaizany. Metyhomamoizy, halemilemy, hanidinanysainy, tsyhahita tory arymetyhotarafitomboanamihitsyaza. Mifokanynonon-drenykosanysigaraarymahataranyfiakarany, rahatoakadienybevohokadiaefanifokailayreny. Afakamisotrokafekelyihany, saingytsymihoatrany 1 kaopygasy. Rahamisotrokafefoana, diametyhotaitaitrailayzaza, narahatrizaylehibeazaizy.

Maman’iPouni

 

 

 

 

 <<Retour

 

Copyright 2009 Jejoo