Jejoo

Dans la même rubrique

Teny mamy ho an’i Neny

22/05/2019

Ankalazaina amin’ny alahady ho avy izao ny fetin’ny reny, izay andro hahatsiarovana manokana ireo nahitana masoandro. Ireto avy àry ireo teny mamy sy firarian-tsoa ho an’i Neny amin’io fetiny io, avy amin’ireo ankizikely sendra ny gazety Jejoo …

 Lire la suite...

Manazatra ny zaza hampiasa « pot » …

09/05/2019

Dingana sarotra lalovana ny mamolaka ny zaza hanao maloto amin’ny « pot » kely sahaza azy, ho an’ny ray aman-dreny sasantsany. Inona àry no hatao raha sahirana amin’izay dingana izay, ary inona ny teknika arahina mba hampiravona ny olana ?

 Lire la suite...

Coton-tige : Tsy azo ampiasaina intsony !

03/05/2019

Fitaovana madinika tsy tapaka ao an-tokantranon’ireo manana zazakely ny « coton-tige », mba hanadiovana ny sofiny na ny orony.

 Lire la suite...

Zaza manaikitra, inona no atao?

09/04/2019

Rehefa tafaraka misangisangy iny, na koa rehefa sorena ny zazakelinao dia tsikaritrao fa manaikitra izy.

 Lire la suite...

Ankizy manao raharaha…zaza hahomby rehefa lehibe

21/03/2019

Rehefa asain’i Neny manao raharaha sy manampy azy ny ankizy ao an-tokantrano ao dia kamokamo sy mihisatra indraindray.

 Lire la suite...

Fantaro ireo akora mitarika “allergie” eo amin’ny zazakely

19/02/2019

Efa betsaka ireo karazana akora fampiasa amin’ny zazakely miparitaka eo amin’ny tsena ho an’ny reny sy ny zaza eto amintsika. Hampandroana zaza, hanorana sy hanamandinanana ny hoditry ny zazakely… . Misy ihany anefa ny tsara ho fantatra, mba hiarovana ny zanakao tsy ho tratran’ny tohina avy amin’ireny karazana akora ireny.

 Lire la suite...

Fantaro ireo akora mitarika “allergie” eo amin’ny zazakely

05/02/2019

Efa betsaka ireo karazana akora fampiasa amin’ny zazakely miparitaka eo amin’ny tsena ho an’ny reny sy ny zaza eto amintsika. Hampandroana zaza, hanorana sy hanamandinanana ny hoditry ny zazakely… . Misy ihany anefa ny tsara ho fantatra, mba hiarovana ny zanakao tsy ho tratran’ny tohina avy amin’ireny karazana akora ireny.

 Lire la suite...

Maman

Renymampinono, fantaroireto

14/08/2018

Mandritranyenim-bolanaaoaorian’nyfahaterahana no tsymaintsyomenanonon-drenytsymisyfangaronynyzazamenavava.

Mila hivononan’nyrenymialohaanefanyfanaovanaizany, mbahahatomombanatsaranyfahatongavan’ilayzazakelyvaoteraka. Misyfihetsikaataomialohan’nyfahaterahana, misyfombasyfihetsikaataokoarehefamampinono, aryindrindraindrindramilamitandrinaamin’nyzavatrahaninykoailayrenyrehefateraka.

Metyhijalyrahatsynomanina

Rahatsyniomanamialohailayreny, diasamymetyhijalyavokoa, naizyizaymampinono( vakivaky, tresaka, manaintainanyloha-nono...) nailayzaza (tsymahazosakafo, misyfihetsikatsymampahazoainaazy). Nyvahaolanaamin’izanyrehetraizanyanefa, diaamin’nyalalan’nyfampinonoanamatetikaihany. Mialohan’nyhiterahanaaza, diamiladiovinafoananyloha-nono, arysintonsintoninakoa.

Eo am-pahaterahana

Rahavaovoakarakarasyefamadionyzazadiaefaatohokaavyhatranyeo an-tratran-dreninyaryasainamisintontsintonanono, enyfanadiatsymbolamiakatraazaizany. Averimberinafoanaizanyfihetsikaizany, famampiakatravetivetynynono. Arakarakynyhanomezananonoan’ilayzazaihanykoa, no mampamokatranynonon-dreniny. Tsymahazokivysymanajanonaizanyfihetsikaizanymihitsy, mandra-pivoakan’nytenarononosymandrapialan’’ireofanaintainanasyfanelingelenanametyhiseho.

Fihetsikamanara-penitra

Rehefamanomenonoan’ilayzazakely, diatsynylohanyihanyakory no atodika any amin’nynono, faasompiranamankanyamin’nynonoavokoanyvatanymanontolo. Zarinatsikelikelyhanokatranyvavanymanoloananyloha-nonoilayzazaaryatohokaeofoana, rahatoakatsymetyhampiditraizanyaoambavanyizy, eny am-piandohana. Rehefaminonotsaraindrayizy, diajereosyarahomasotsara, mbatsyhosaron’nynononylavak’orony, saohosempotraizy.

Nysakafon’nyreny

Amin’nyankapobenydiaafakamihinananysakaforehetra, ankoatraireosakafomavesatra, indrindranyhenavoahodina, nyrenyvaotera-baosympampinono. Ezahinambahosakafovao vita, vaomafanasytsymialin’andro no hanina.Atombokaamin’nysakafomaivanaizany, rahavaoterakaarymisotroranon-javatrabetsakakoa.Isakynymihinan-kanina, diatsaroanafoanafamankanyamin’nynonon-jazaizany. Ataovybetsakanysakafo be maneziôma, kalsiômaaryvitamina C sy D aryFer.

Alikaola, sigara ,kafe

Tsymahazomisotroalikaolamihitsy, nadiakelyaza, satriamiantraikabetsakaamin’nyzazaizany. Metyhomamoizy, halemilemy, hanidinanysainy, tsyhahita tory arymetyhotarafitomboanamihitsyaza. Mifokanynonon-drenykosanysigaraarymahataranyfiakarany, rahatoakadienybevohokadiaefanifokailayreny. Afakamisotrokafekelyihany, saingytsymihoatrany 1 kaopygasy. Rahamisotrokafefoana, diametyhotaitaitrailayzaza, narahatrizaylehibeazaizy.

Maman’iPouni

 

 

 

 

 <<Retour

 

Copyright 2009 Jejoo